نماذج فيو جاردن

166 متر

176 متر

180 متر

184 متر

187 متر

193 متر

196 متر

203 متر